Privacy beleid

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting DES Centrum (hierna: “de organisatie”) verwerkt van haar donateurs.

Indien je donateur wordt van de organisatie, een (enkele) donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de organisatie verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacy beleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie.


1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
DES Centrum, Postbus 1173, 3860 BD Nijkerk, 030 – 2518339, inschrijving St DES Centrum KvK onder nummer 41081999. 
 
De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via email voorlichting@descentrum.nl  

2. Welke gegevens verwerkt de organisatie en voor welk doel

2.1 In het kader van jouw donateurschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:  

 1. voor- en achternaam
 2. adresgegevens
 3. telefoonnummer
 4. e-mailadres
 5. bankrekeningnummer
 6. vorm van DES-betrokkenheid (b.v. moeder, dochter, zoon, kleinkind)

2.2 De organisatie verwerkt de door jouw aangeleverde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:  

 1. je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het donateurschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie;
 2. je naam, geboortedatum en overige gegevens inzake de gezondheid worden gebruikt voor registratie teneinde een overzicht te behouden van eventuele gevolgen van blootstelling aan DES;
 3. je naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over de in het kader van het donateurschap door de organisatie georganiseerde diensten, activiteiten en enquêtes;
 4. je naam, adres en/of e-mailadres worden gebruikt voor het toesturen van de (digitale) nieuwsbrief van de organisatie, tenzij je hebt aangegeven deze nieuwsbrieven niet te willen ontvangen. Afmelding van deze mailingen is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing;
 5. je naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van het donateurschap, af te wikkelen;
 6. je naam en telefoonnummer worden tot uiterlijk een half jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met de organisatie en je te informeren over de voordelen van het donateurschap van de organisatie. 

2.3 De organisatie kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot jou als individu te herleiden.

3. Bewaartermijnen 

3.1 De organisatie verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je donateurschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit donateurschap. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de organisatie de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de organisatie passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de organisatie gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Deze bewerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de organisatie. Met de bewerkers heeft de organisatie een bewerkersovereenkomst gesloten waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit Privacy beleid na te leven. Via de functionaris gegevensbescherming kan een lijst worden opgevraagd van onze bewerkers.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de ledenadministratie (info@descentrum.nl) kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De organisatie zal je verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien de organisatie je verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten.
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie (info@descentrum.nl). De organisatie zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is de betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal de organisatie je hiervan op de hoogte brengen.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop de organisatie je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming (voorlichting@descentrum.nl). Indien dit niet leidt tot een oplossing kan je natuurlijk altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie (info@descenrtum.nl)

6. Wijzigingen

Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacy beleid te bekijken.