Missie, visie en beleid

Waar staan we voor?
Het DES Centrum is het kennis- en voorlichtingscentrum over DES. Ook behartigen we al sinds 1982 de belangen van iedereen die leeft met de gevolgen van blootstelling aan dit kunstmatige hormoon. Sinds 2014 ligt het zwaartepunt van ons werk bij het verzamelen, behouden en delen van kennis over (de gevolgen van) DES. Hieronder beschrijven we onze missie, visie en beleid uitgebreider.

Geen winstoogmerk
Het DES Centrum is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). We hebben geen winstoogmerk en bestaan dankzij de financiële steun van donateurs. Ook ontvangen we subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Fonds PGO).

Onze missie
We verzamelen informatie over (de gevolgen van) DES en maken die via verschillende media toegankelijk voor DES-lotgenoten, zorgverleners, beroeps- en belangengroepen en andere geïnteresseerden. Waar nodig vertalen we informatie uit het buitenland. Ook bewaken we de belangen van DES-betrokkenen. In algemene zin emanciperen we de gebruiker van de gezondheidszorg en stimuleren we een kritische houding ten aanzien van medicijngebruik tijdens de zwangerschap. Waar wenselijk werken we voor al deze aandachtsgebieden samen met andere partijen.

Doelen
Onze missie valt te concretiseren in een aantal hoofddoelen:

  • Voorlichting geven aan vrouwen die tijdens hun zwangerschap DES gebruikten én aan hun nageslacht.
  • DES-lotgenoten ondersteunen door het aanbieden van lotgenotencontact (bijvoorbeeld via Facebook).
  • Beheren, uitbreiden en toegankelijk maken van een kenniscentrum op alle DES- gerelateerde terreinen.
  • Kennis delen met DES-lotgenoten, zorgverleners, beroeps- en belangengroepen en andere geïnteresseerden.
  • Activiteiten voor kennisvergaring, voorlichting en belangenbehartiging coördineren en initiëren vanuit een landelijk bureau.
  • Belangen behartigen van mensen die door DES-gebruik materieel en/of immaterieel nadeel ondervinden.

Onze visie
We verwachten dat het DES Centrum in elk geval tot 2033 noodzakelijk zal zijn als gesprekspartner voor het DES Fonds en als kennis- en voorlichtingscentrum voor DES-lotgenoten, zorgverleners en andere geïnteresseerden. Tot die tijd verzamelen en delen wij zelf kennis over (de gevolgen) van DES. We blijven bovendien waar wenselijk samenwerken met partijen als Lareb en Atria

Samenwerkingspartners helpen onder meer om ook ná 2033 de kennis over (en geschiedenis van) DES te behouden. Daarnaast vindt het DES Centrum uiterlijk in 2033 een partij die na dat jaar het contact met DES-lotgenoten behoudt en onderhoudt. Ervaringen, vragen, wensen en behoeften van deze DES-achterban kunnen op deze manier leidend blijven voor het bepalen van beleid. De samenwerkingspartner kan één organisatie zijn, maar ook een coalitie van organisaties.

Ons beleid
Door de jaren heen heeft het DES Centrum veel activiteiten georganiseerd, bijeenkomsten gehouden en projecten uitgevoerd op het gebied van voorlichting, belangenbehartiging en lotgenotencontact. Al deze projecten en activiteiten zijn beschreven in onze jaarverslagen. Benieuwd naar een overzicht van onze beleidsprioriteiten? Download dan ons laatste beleidsplan.